PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographics]: Một số mục tiêu phát triển tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030
Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) ngày 10/3/2023 đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu phát triển: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân/người theo giá hiện hành đạt trên 100 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, huyện nghèo giảm bình quân 3,5%/năm; đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData