PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographics]: Một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng 6,01% so với năm 2021, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData