PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
MTTQ các cấp hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hệ thống Mặt trận toàn tỉnh ngày càng được củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Là tổ chức đại diện đông đảo cho quần chúng tại các địa bàn xã, phường, thị trấn, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu chung của địa phương, hệ thống Mặt trận trong toàn tỉnh có trên 10.000 cán bộ tham gia.             

Ở địa bàn khu dân cư, các Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, tiểu khu đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, tập hợp và vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thúc đẩy việc thực hiện dân chủ trực tiếp, tinh thần tự quản ở cơ sở với phương châm "lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân", xây dựng các khu dân cư ấm no, an toàn, hạnh phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo… về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, tôn giáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy và chính quyền các cấp giải quyết, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm đều trong những năm qua, hiện còn 27,37% hộ nghèo và 9,53% hộ cận nghèo.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn triển khai hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nhiều mô hình hay, hiệu quả được hình thành và nhân rộng như mô hình khu dân cư 3 không, mô hình bảo vệ môi trường, mô hình an toàn giao thông..., đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, hiến đất, đóng góp ngày công trong xây dựng đường giao thông nông thôn, vận động người dân giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ngày càng trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tổ chức Ngày hội theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hoá, xã hội ở khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận chủ trì tổ chức tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa.

Số lượng khu dân cư văn hóa, gia đình đạt danh hiệu văn hóa tăng qua từng năm. Năm 2017, toàn tỉnh có 927 Khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 65,24%, có 65.952 Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 86,88%; đến năm 2021, toàn tỉnh có 1.188 Khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 90,7% và 72.398 Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 89,4%.

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong toàn tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa gần 900 ngôi nhà; hỗ trợ gần 13.000 suất quà cho hộ nghèo, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân nghèo điều trị bệnh dài ngày với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Từ những hoạt động vì người nghèo đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của đông đảo Nhân dân địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, chấp hành pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; vận động Nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật được tiến hành thường xuyên, phù hợp từng đối tượng; kết hợp tuyên truyền pháp luật với công tác hòa giải ở cơ sở; các tổ hòa giải ở cơ sở tham gia hòa giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân, tạo không khí đoàn kết, đồng thuận ở khu dân cư.

Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), hệ thống MTTQ các cấp đang tiếp tục quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng các dân tộc xây dựng và phát triển quê hương. Đồng thời tổ chức tốt chức năng giám sát, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân để triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.../.

Thu Trang