PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 45 từ 31/10/2022 đến 06/11/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình10:00Giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 Hội trường tỉnh
Các Phó Chủ tịch08:00Tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 (cả ngày)Hội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)