PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 15/07/2024 đến 21/07/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình và PCT Đinh Quang Tuyên07:00Kiểm tra KTXHhuyện Pác Nặm và huyện Chợ Mới
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Họp HĐ khoa họcSở Khoa học và Công nghệ

(Lịch thay đổi được tô đỏ)