PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 29 từ 10/07/2023 đến 16/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 09:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh và BCSĐ Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Dự họp BCH đảng bộ huyện Ngân SơnHuyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Lễ công bố công tác cán bộBan QLDA ĐTXD CTNN&PTNT tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất13:30Dự sơ kết công tácSở Nông nghiệp và PTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)