PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 47 từ 18/11/2024 đến 24/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00Họp UBND tỉnh; dự Hội nghị trực tuyến về du lịch (Thủ tướng Chính phủ chủ trì)Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng14:00Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với ngành Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo

(Lịch thay đổi được tô đỏ)