PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 21/10/2024 đến 27/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp HĐ thẩm định Bộ tài liệu đặc thù của CT MTQG DTTS&MNTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Họp BTC Hội chợ Công ThươngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)