PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 21/10/2024 đến 27/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Dự Hội nghị tổng kết các chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoáTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất14:00Họp đánh giá 9 tháng đầu năm công tác xây dựng nông thôn mớiSở Nông nghiệp và PTNT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)