PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 21/10/2024 đến 27/10/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Giao ban xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư côngTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất19:30Dự khai mạc “Sắc thu hồ Ba Bể”Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)