PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 28/10/2024 đến 03/11/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng08:00Dự Lễ phát động Vì người nghèoTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:30Dự tổng kết dự án đã dạng sinh họcVườn Quốc gia Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)