PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong đại đoàn kết toàn dân
Trải qua 91 năm ra đời và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2021) với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ở thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức, vận động Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

Cùng với cả nước, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh và các đại biểu chúc mừng bà con Nhân dân thôn Khuổi Đeng 2,
xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới nhân Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (Ảnh tư liệu)

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc tổ chức Ngày hội năm 2021 nhằm kịp thời động viên, khích lệ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân để phòng, chống và chiến thắng đại dịch. Ngày hội được thực hiện trên cơ sở đảm bảo nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 91 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Hương Lan (tổng hợp)