PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu dự án khoa học về tuyển chọn, nhân giống cây trám đen và đề tài nghiên cứu sâu bệnh hại chính cây hồng không hạt
Chiều 26/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả đánh giá thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ tỉnh (Hội đồng tư vấn) đã chủ trì nghiệm thu Dự án “Tuyển chọn, nhân giống cây trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn” và Đề tài “Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại cuộc họp

Dự án “Tuyển chọn, nhân giống cây trám đen (Canarium trademum Dai &Yakovl) có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn” do Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản chủ trì thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2023. Để triển khai Dự án, cơ quan chủ trì đã phối hợp với Cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Mạnh Minh và Lâm trường Chợ Mới xây dựng 2 ha mô hình thí nghiệm trồng thâm canh cây trám đen trên đất tại thôn Nà Quang, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

Hội đồng tư vấn đánh giá, qua 48 tháng triển khai, Dự án đã thực hiện đủ 4 nội dung được phê duyệt: Tuyển chọn 20 cây trội có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép cho cây trám đen tại tỉnh; hoàn thiện kỹ thuật trồng thâm canh cây trám đen ghép, xây dựng 2 ha mô hình trồng thâm canh; tập huấn kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép và kỹ thuật trồng thâm canh cây trám đen ghép. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì thực hiện Dự án cần chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý của đại biểu tại buổi nghiệm thu để hoàn chỉnh sản phẩm Dự án, hồ sơ minh chứng trước khi gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ.

Đối với Đề tài “Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn” do Viện Bảo vệ thực vật chủ trì thực hiện từ tháng 5/2020 đến hết tháng 12/2023, Hội đồng tư vấn cho rằng, Đề tài hoàn thành mục tiêu đề ra là: Điều tra đánh giá hiện trạng trồng, chăm sóc, thành phần sâu bệnh hại và đánh giá tác hại của sâu bệnh hại chính đối với cây hồng không hạt tại một số vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh; nghiên cứu biện pháp phòng chống sâu bệnh hại chính trên cây hồng không hạt Bắc Kạn theo hướng phòng chống tổng hợp; ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình phòng, chống sâu bệnh hại chính và chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất.


Viện Bảo vệ thực vật  báo cáo Đề tài “Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ
xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn”

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, ủy viên phản biện của Hội đồng tư vấn đánh giá, Viện Bảo vệ thực vật đã báo cáo về hiện trạng trồng, thâm canh, thành phần sâu bệnh và đánh giá tác hại của một số loài sâu bệnh hại chính đối với sinh trưởng, phát triển cây hồng không hạt Bắc Kạn. Báo cáo khoa học chỉ rõ được hiện trạng trồng, chăm sóc, thâm canh và bảo vệ thực vật. Thành phần sâu bệnh hại chính có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây hồng không hạt. Báo cáo xác định được quy luật phát sinh gây hại của sâu bệnh hại chính trên cây hồng không hạt. Quy trình phòng chống tổng hợp sâu, bệnh hại chính trên cây hồng không hạt ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với điều kiện của tỉnh, nông dân dễ áp dụng…

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, các thành viên Hội đồng tư vấn đã tiến hành chấm điểm. Kết quả Dự án “Tuyển chọn, nhân giống cây trám đen (Canarium trademum Dai &Yakovl) có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn” và Đề tài “Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn” đều được nghiệm thu và xếp loại ở mức Khá.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đề nghị các đơn vị chủ trì thực hiện dự án/đề tài tiếp thu toàn bộ các ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả theo các góp ý tại buổi nghiệm thu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ các mô hình trồng thâm canh cây trám đen; phối hợp với chính quyền các địa phương quan tâm đến việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, nhân rộng đối với mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt để đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân…/.

Hương Lan