PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Ngày 21/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Dự án đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường PTDT nội trú Na Rì, Trường PTDT bán trú TH&THCS Kim Hỷ, Trường TH&THCS Lạng San

Ngân sách trung ương (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) và nguồn cân đối ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II/2023

Trọn gói

270 ngày

2

Gói thầu số 12: Thi công xây dựng Trường PTDT bán trú TH&THCS Nhạn Môn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II/2023

Trọn gói

270 ngày

3

Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng (gói thầu số 11, 12)

Ngân sách trung ương (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) và nguồn cân đối ngân sách tỉnh

Tự thực hiện

 

 

 

4

Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình (gói thầu số 11, 12)

Chỉ định thầu

Quý II/2023

Trọn gói

270 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền