PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất kiểm tra các Chương trình MTQG tại huyện Na Rì
Sáng 25/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại huyện Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự buổi làm việc tại UBND huyện Na Rì

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ 33.707,70 triệu đồng, đạt 80,4%, trong đó, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 849,00 triệu đồng, đạt 100%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) 32.858,70 triệu đồng, đạt 80,02%; còn lại chưa phân bổ 8.752,90 triệu đồng, do các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn, dự kiến UBND huyện thực hiện phân bổ trong tháng 5/2024.

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG trên địa bàn (bao gồm nguồn năm 2022 và 2023 chuyển sang) đã giao dự toán 62.049,00 triệu đồng, đạt 77,45%. Trong đó, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 1.705,00 triệu đồng, đạt 100%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 47.757,00 triệu đồng, đạt 72,58%; chưa phân bổ 18.043,13 triệu đồng, chiếm 27,42%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 12.587,00 triệu đồng, đạt 99,78%, chưa phân bổ 26,74 triệu đồng, chiếm 0,21%.

Đến ngày 18/4/2024, về giải ngân nguồn vốn đầu tư, huyện thực hiện được 7.065,34 triệu đồng, đạt 15,94% kế hoạch, trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giải ngân đạt 15,57%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 26,73% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2024 tính đến ngày 18/4/2024 giải ngân được 1.116,79 triệu đồng, đạt 1,39%. Trong đó, nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN giải ngân được 769,43 triệu đồng, đạt 1,17%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân được 2,00 triệu đồng, đạt 0,12% nguồn vốn năm 2024; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân được 345,35 triệu đồng, đạt 2,74%.

Bên cạnh những thuận lợi, huyện Na Rì gặp một số khó khăn trong triển khai các Chương trình MTQG. Về định mức hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất không có quy định về mức hỗ trợ tối đa đối với 1 hộ thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 dẫn đến có sự so sánh mức hỗ trợ đối với dự án chăn nuôi gia súc lớn như trâu, ngựa và dự án trồng trọt, chăn nuôi gà, lợn (đối với dự án nuôi trâu, ngựa được hỗ trợ khoảng 30 - 35 triệu/hộ, dự án nuôi gà chỉ được hỗ trợ khoảng 3 - 4 triệu/hộ).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của một số địa phương (chủ đầu tư) vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu; một bộ phận người nghèo chưa chủ động tạo việc làm, nâng cao đời sống để vươn lên thoát nghèo. Trong quá trình thực hiện các dự án còn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, chưa có hướng dẫn về nội dung tập huấn, phương thức hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin; chưa có hướng dẫn thực hiện các nội dung khác của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10…

Từ những khó khăn đó, lãnh đạo huyện Na Rì kiến nghị UBND tỉnh có quy định về định mức hỗ trợ tối đa đối với 1 hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh để cấp cơ sở thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các hợp tác xã, các nhóm cộng đồng, hộ dân có cây giống, con giống thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình MTQG. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm có hướng dẫn để các điểm ứng dụng công nghệ thông tin đã lắp đặt cho các xã, thị trấn phát huy hiệu quả...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất nhận định, huyện Na Rì đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các Chương trình MTQG, tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chưa cao, còn nhiều dự án chưa được thẩm định.

Để triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đối với các xã chưa ban hành kế hoạch cần ban hành ngay kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng chương trình, dự án; xem xét phân bổ vốn sớm nhất có thể, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định để được giao vốn. UBND huyện và các xã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ; UBND huyện giao chỉ tiêu giải ngân cho từng đơn vị, cơ sở, đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các tập thể, cá nhân.

Đề nghị huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn nắm bắt tiến độ triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các dự án, công trình, chương trình còn thiếu, chưa đảm bảo quy định, kịp thời nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn. Chỉ đạo các xã rà soát các dự án có khả năng giải ngân và số kinh phí còn dư không có khả năng giải ngân để tổng hợp báo cáo UBND huyện, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi về những đề xuất của huyện và giao cho các sở, ngành liên quan nghiên cứu để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Ngọc Tú