PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sản phẩm “Củ mài núi thái lát” được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao
Theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn đợt 1, năm 2022 của UBND tỉnh, sản phẩm “Củ mài núi thái lát” của Tổ hợp tác Đại Thắng đã được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Sản phẩm “Củ mài núi thái lát” của Tổ hợp tác Đại Thắng

Sản phẩm “Củ mài núi thái lát” được sử dụng nhãn hiệu OCOP theo thứ hạng sao để in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Kết quả đánh giá phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn Tổ hợp tác Đại Thắng sử dụng và in logo sản phẩm OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ về chất lượng sản phẩm, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của pháp luật.

Tổ hợp tác Đại Thắng có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm “Củ mài núi thái lát” đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP./.

Nông Thị Cúc