PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ
Nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, Sở Nội vụ đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Nội vụ cho biết, trong năm 2023, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất 7 đợt với 87 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.


Thanh tra Sở Nội vụ kiểm tra công vụ đột xuất tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bạch Thông (Ảnh baobackan.com.vn) 

Qua các cuộc kiểm tra cho thấy, cơ bản cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành tốt thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh; trang phục phù hợp tại công sở; không có công chức uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Các cơ quan, đơn vị cơ bản bài trí cảnh quan công sở, phòng làm việc sạch, đẹp gọn gàng, có hộp thư điện tử, lịch tiếp công dân và công khai số điện thoại đường dây nóng, có bảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo thẻ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đến việc lập lịch công tác tại trụ sở cũng như trên hồ sơ công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo về bàn làm việc tiếp công dân, bảng niêm yết thủ tục hành chính, lịch phân công trực của công chức tại nơi tiếp công dân; việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử tại một số ít cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao, nhất là các đơn vị cấp xã.

Đối với việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cơ bản được xử lý đúng hạn. Đa số các đơn vị đều niêm yết thủ tục hành chính theo quy định, có mã quét QR các thủ tục hành chính, có hướng dẫn người dân phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại địa phương kịp thời, các đơn thư của người dân chủ yếu đề nghị giải quyết về lĩnh vực đất đai. Việc quản lý con dấu trong công tác văn thư đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra phát hiện một số đơn vị còn để tình trạng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính xử lý quá hạn trên phần mềm điện tử…

Sau mỗi đợt kiểm tra, Sở Nội vụ đều ban hành thông báo kết quả kiểm tra gửi các đơn vị, đồng thời báo cáo UBND tỉnh. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, qua công tác kiểm tra đã giúp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm túc ký luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, từng bước lập lại kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày một nâng cao.

Năm 2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bắc Kạn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong năm 2024. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tinh thần, thái độ thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, việc đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ. Việc thực hiện cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân. Việc niêm iết các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Việc công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại các đơn vị, địa phương. Việc thực hiện nội dung Đề án văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn.../.

BH