PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường quản lý công tác tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể 

Trong đó đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê các doanh nghiệp đến tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn, kiên quyết không để tình trạng những đơn vị không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tư vấn, tuyển chọn lao động; có biện pháp quản lý đầy đủ, rõ ràng thông tin lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, định kỳ báo cáo số liệu về UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý, theo dõi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đảm bảo người lao động khi đăng ký đi làm việc ở nước ngoài lựa chọn đúng đơn vị đủ điều kiện đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ pháp lý; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân, tổ chức liên quan thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Rà soát, quản lý đội ngũ cộng tác viên (tư vấn viên) là người địa phương thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài; thường xuyên cập nhật thông tin, quy trình, nội dung tư vấn viên thực hiện trong quá trình tư vấn; có biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài (không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đặt Văn phòng, địa điểm tư vấn mà chưa đăng ký hoạt động; thu tiền của người lao động không đúng quy định.../.

BH