PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 01/6, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri phường Phùng Chí Kiên xem thông tin các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu cử

Cuộc bầu cử lần này, thành phố Bắc Kạn có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số người ứng cử là 49 người, số đại biểu được bầu là 30 người.

Ngày 23/5/2021, gần 32.000 cử tri thành phố Bắc Kạn đã tham gia đi bỏ phiếu bầu cử (đạt tỷ lệ 99,99%), bầu được 30 đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 7/8 đơn vị bầu cử của thành phố Bắc Kạn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; đơn vị bầu cử số 8 xã Nông Thượng có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem chi tiết tại đây./.

Hương Dịu