PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu thông tin bài báo “Hồ thủy lợi Nặm Cắt vẫn chưa có phương án khai thác?”
Trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam ngày 21/11/2022 có đăng tải bài viết: “Hồ thủy lợi Nặm Cắt vẫn chưa có phương án khai thác?”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung thông tin bài báo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 2681/SNN-CCTL ngày 30/11/2022 tiếp thu và xử lý thông tin đăng phát như sau:

Hồ chứa nước Nặm Cắt được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 15/10/2009 và được điều chỉnh tại các Quyết định số 996/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2014; số 1258/QĐ-BNN-XD ngày 17/4/2019 và số 3833/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2021 với nhiệm vụ: Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ cho thành phố Bắc Kạn 24.000 m3/ngày đêm; giảm lũ cho thành phố Bắc Kạn với tần xuất P=10%, đảm bảo mực nước tại Cầu Phà không vượt quá cao trình +134,50m; tạo nguồn cấp nước tưới cho 504 ha đất nông nghiệp, thủy sản (tự chảy 91 ha, tạo nguồn 441 ha); tạo cảnh quan môi trường, phát triển di lịch sinh thái, cấp và giữ nước cho rừng phòng hộ, phát triển thủy sản. Diện tích mặt hồ ứng với mực nước dâng bình thường là khoảng 1,0 km2, dung tích hồ chứa tại mực nước dâng bình thường là khoảng 12 triệu m3. Công trình được hoàn thành và bàn giao toàn bộ đưa vào sử dụng ngày 20/7/2022.

Trong quá trình triển khai xây dựng công trình, UBND tỉnh đã có văn bản số 3515/UBND-KT ngày 19/8/2016 về việc giao đơn vị tiếp nhận, quản lý sử dụng và cử người tham gia Ban Quản lý dự án công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 19/4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số 2210/UBND-NNTNMT chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý Hồ chứa nước Nặm Cắt, trong đó chỉ đạo Công ty khẩn trương hoàn thiện phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác vận hành công trình.

Sau khi nhận được Tờ trình số 78/TTr-Cty của Công ty ngày 18/3/2022; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 2003/UBND-NNTNMT ngày 4/4/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi làm việc với Công ty để hoàn thiện, bổ sung Phương án tiếp nhận quản lý khai thác, vận hành công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt + Đập dâng nước sông Cầu. Đến ngày 16/6/2022, Công ty hoàn thiện lại phương án kèm theo Công văn số 146/Cv-Cty; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1339/SNN-CCTL ngày 29/6/2022 gửi các đơn vị liên quan để đóng góp ý kiến vào bản dự thảo của Công ty và tổ chức họp vào ngày 6/7/2022. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan, Công ty đã chỉnh sửa hoàn thiện lại phương án kèm theo Công văn số 169/CV-Cty ngày 12/7/2022 (lần 2);

Ngày 4/11/2022, Công ty có văn bản số 273/CV-CTY về việc giao quản lý công trình, phân cấp quản lý tài sản, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 7553/UBND-NNTNMT ngày 10/11/2022 về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn tại văn bản số 273/CV-CTY ngày 4/11/2022.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu trình UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn theo quy định tại Nghị định số 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Đồng thời đang thẩm định hoàn thiện Phương án tiếp nhận, quản lý khai thác vận hành công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Thu Trang (tổng hợp)