PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng
Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chỉ thị nêu rõ:

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa tham những được triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác PCTN. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu hoặc còn nể nang, né tránh trong đấu tranh PCTN. Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra và tự phát hiện tại nội bộ cơ quan, đơn vị rất ít. Những biểu hiện, dấu hiệu hành vi tham nhũng diễn ra ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực chậm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, phần nào đã làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Để đẩy mạnh công tác PCTN trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, đảng viên như Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức cộng vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức PCTN cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về quy hoạch, các cơ chế chính sách trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn thư; thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, kinh phí chi tiêu nội bộ, các chính sách an sinh xã hội, thi đua khen thưởng..., tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện. Công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; điều chuyển, thay thế những cán b lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai tài sản... đảm bảo việc kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, thực chất theo đúng tinh thần Chỉ thị số 33-CT7TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và HDND các cấp, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác PCTN; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

Phải xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi, vi phạm về tham nhũng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng điều tra, xử lý vụ án tham nhũng.

Người đứng đầu cấp ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; xây dựng các cơ chế, chính sách để bảo vệ và tôn vinh những tập thể, cá nhân phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, kéo dài thời gian hoặc giải quyết không đúng quy định đối với người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay với sự tham gia của cả hệ thống chính trị với mục tiêu: Quyết liệt, kiên trì, liên tục, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo tổ chức thực hiện phòng ngừa, đấu tranh tệ nhũng nhiễu, tiêu cực. Tăng cường kỷ luật hành chính, đẩy mạnh việc rà soát xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động công vụ, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi "tham nhũng vặt".../.

Bích Huệ