PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Rà soát, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Sáng 12/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu nội địa là 910 tỷ đồng, tăng 13,7% so với dự toán pháp lệnh năm 2023; HĐND tỉnh giao 978 tỷ đồng, tăng 16,7% so với số thực hiện năm 2023. Trong đó, tổng số thuế, phí, tiền cấp quyền, thuê đất từ hoạt động khoáng sản chiếm khoảng 20%.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, kết quả ước thu nội địa đến 10/6/2024 được 353 tỷ đồng, đạt 36,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Số thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) đạt 299 tỷ đồng, đạt 46% so với dự toán tỉnh giao. Trong tổng số thu ngân sách nhà nước đến ngày 10/6/2024, khu vực hoạt động khai thác khoáng sản thu được 58 tỷ đồng, chiếm 17% trong tổng số thu. Theo số liệu nợ thuế đến ngày 10/6/2024, tổng nợ thuế của 20 doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản là 54 tỷ đồng, chiếm 60% trong tổng số nợ thuế trên địa bàn toàn tỉnh.

Số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt rất thấp so với dự toán được giao năm 2024. Để hoàn thành dự toán năm được HĐND tỉnh giao, trong các tháng cuối năm cần phải có các giải pháp quyết liệt, mãnh mẽ từ các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cũng như sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản.

Tại cuộc họp, các sở, ngành có liên quan báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh tình hình công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; quản lý vật liệu nổ công nghiệp, xây dựng cơ bản tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Các doanh nghiệp báo cáo về tình hình hoạt động, việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, môi trường, nộp ngân sách nhà nước…; kiến nghị với tỉnh tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc hiện nay để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, gia tăng nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh.

Qua các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; nghiên cứu thay đổi công nghệ, tăng cường chế biến sâu đem lại nguồn thu bền vững hơn; cố gắng tìm mọi biện pháp để hoạt động sản xuất có hiệu quả, hoạt động đảm bảo theo đúng công suất đã được phê duyệt. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các ngành chức năng, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản theo thẩm quyền; tăng cường các biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, đối với những doanh nghiệp chây ì nợ thuế cần có biện pháp mạnh.

Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản cần có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch sản xuất, phấn đấu đạt được sản lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép; chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; cân đối tỷ lệ đóng góp ngân sách nhà nước đối với tỉnh Bắc Kạn phù hợp; rà soát lại sản lượng và mức thuế dự tính để đăng ký lại mức nộp thuế; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định về cơ quan quản lý thuế.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khi được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản để thi công các công trình, dự án; chấp hành nghiêm nghĩa vụ kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường… theo quy định./.

Hương Dịu