PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện giải pháp mới về cải cách thủ tục hành chính: “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày dịch vụ công trực tuyến”
Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai một số giải pháp mới về cải cách TTHC đó là: “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày dịch vụ công trực tuyến”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Theo đó, đối với giải pháp “Ngày không giấy hẹn”, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn những TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản, việc giải quyết thủ tục không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác; kết quả giải quyết đảm bảo việc trả kết quả giải quyết ngay trong ngày. Đồng thời lựa chọn ít nhất một ngày trong tuần để thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh cũng lưu ý, các đơn vị triển khai giải pháp này song hành với giải pháp giải quyết thực hiện TTHC “không chờ” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022 để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Ban hành thông báo danh mục TTHC được lựa chọn để thực hiện giải pháp này và niêm yết tại Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền (bằng các hình thức phù hợp, thiết thực) để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.

Đối với giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến”, các đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện và lưu ý một số nội dung sau:

Tại Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” quy định: “100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần được tiếp nhận trực tuyến”.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ danh mục dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 4/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để rà soát, lựa chọn TTHC để thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” như sau:

Đối với các TTHC được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Đảm bảo áp dụng giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” các ngày trong tuần.

Đối với các TTHC được phê duyệt dịch vụ công trực tuyến một phần: Lựa chọn một số TTHC gần đáp ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình để thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến”, đồng thời lựa chọn ít nhất một ngày trong tuần để thực hiện.

Việc thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” phải gắn với việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí. Đối với việc thanh toán phí, lệ phí trong thực hiện TTHC, theo quy định chấm điểm cải cách hành chính thì sẽ chỉ tính điểm đối với các thanh toán phí, lệ phí thành công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Do đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện hình thức thanh toán này để đảm bảo chỉ tiêu (50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023./.

BH