PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Ngày 2/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, Quyết định đã bãi bỏ toàn bộ 2 Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn:

1. Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 về quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 về miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/6/2023./.

Hòa Nguyễn (NCPC)