PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn
Ngày 13/3/2024, Bộ Y tế có Công văn số 1142/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

1. Về hướng dẫn chi tiết nội dung “Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân”; tổ chức hội thảo, tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung “Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân” và “Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc nội dung 2, dự án 7.

Trả lời:

Tại Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 5/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có hướng dẫn “Nội dung tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: Thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 7/1/2011 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân”. Hiện nay, Quyết định này đang được cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, dự kiến sẽ được ban hành trong quý 3/2024. Sau khi Quyết định được ban hành, Bộ Y tế sẽ xây dựng các nội dung kế hoạch cụ thể để hướng dẫn địa phương trong tổ chức thực hiện.

Hằng năm, Bộ Y tế tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn để nâng cao năng lực cho các cán bộ trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về nâng cao chất lượng dân số theo Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030; Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030… Kinh phí thực hiện các hoạt động này từ nguồn các chương trình, dự án nêu trên, không thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

2. Về ban hành tài liệu chuẩn về nội dung tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống làm bộ tài liệu chung để các địa phương làm căn cứ thực hiện.

Trả lời:

Tại Quyết định số 2621/QĐ-BYT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có nội dung “Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm truyền thông mẫu để địa phương nhân bản và cấp phát”. Địa phương căn cứ thẩm quyền biên soạn tài liệu phù hợp với tình hình địa phương, nhân bản, cấp phát cho tuyến cơ sở theo đúng quy định hiện hành và những nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025./.

DT