PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND trong tuần, từ 29/5 - 2/6/2023
Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, Chương trình mục tiêu quốc gia… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND trong tuần, từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Tại Công văn số 3220/UBND-NCPC ban hành ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, bên cạnh quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cần chủ động, thường xuyên rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, kịp thời phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tham mưu lập hồ sơ xử phạt xử phạt vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý, thi hành quyết định xử phạt xử phạt vi phạm hành chính. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo quy định…

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lâm sản, khoáng sản

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3248/UBND-NNTNMT ngày 29/5 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lâm sản, khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác quản lý trước, trong và sau khi cấp phép khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.

Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 29/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Tuyên truyền, vận động, giáo dục, cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm.

Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững…

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Công văn số 3297/UBND-GTCNXD ban hành ngày 31/5, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý dự án, tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch giải ngân vốn, đảm bảo chất lượng công trình và các thủ tục trình tự theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương và quyết liệt, sát sao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, theo chức năng, nhiệm vụ được giao quyết liệt chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chương trình để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết theo quy định.

Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023

Tại Kế hoạch số 353/KH-UBND ban hành ngày 2/6, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi các cấp phát huy trách nhiệm trong chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 có chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”. Vì vậy, các hoạt động tập trung vào vận động xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; huy động đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi nhằm thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng…

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch. Đồng thời tiếp tục rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo; người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; người cao tuổi khuyết tật; người cao tuổi sống trong ngôi nhà tạm, dột nát; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền biện pháp hỗ trợ phù hợp…/.

Thu Cúc (tổng hợp)