PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2023
Sở Nội vụ hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác ban hành từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, tập trung chủ yếu vào nội dung sau:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cơ quan đơn vị, địa phương được giao hoặc đã đăng ký thi đua từ đầu năm.

Đánh giá kết quả thực hiện từng phong trào thi đua đã tổ chức triển khai: Phong trào "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2022 - 2025; việc hưởng ứng đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023”… các đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống của các ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 - 25/7/2023); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2023)…

Đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị, địa phương. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2023./.

Thanh Thuyên