PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh vừa có Công văn đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Tổ chức giao nhận quân tại huyện Chợ Đồn năm 2023

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo phân công nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển quân, phấn đấu hoàn thành đủ chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp tỉnh/huyện/xã.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khám tuyển quân theo đúng trình tự quy định của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao, hạn chế thấp nhất phải bù đổi sau giao quân do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức khám tuyển quân theo đúng quy định, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã rà soát, nắm nguồn dự tuyển thực hiện sơ tuyển bổ sung; quy trình sơ tuyển đảm bảo theo đúng quy định. Chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện đúng quy trình khám tuyển, đảm bảo đủ chỉ tiêu theo dự báo. Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cùng cấp tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm./.

BH