PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII
Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục thảo luận 2 nội dung theo Chương trình đã đề ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận tại Hội trường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020./.

Theo dangcongsan.vn