PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30% vào năm 2030
Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30% là một trong những mục tiêu trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh Bắc Kạn trong Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện Bắc Kạn có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III là thành phố Bắc Kạn và 8 đô thị loại V, gồm: Thị trấn Chợ Rã, thị trấn Nà Phặc, thị trấn Vân Tùng, thị trấn Bằng Lũng, thị trấn Yến Lạc, thị trấn Phủ Thông, thị trấn Đồng Tâm, Trung tâm xã Bộc Bố. Hầu hết các đô thị đều nằm ở vị trí trung tâm huyện lỵ, các đô thị được hình thành và phát triển chủ yếu trên cơ sở chức năng đô thị hành chính.

Những năm qua, Bắc Kạn tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Một số địa phương đã làm tốt công tác phát triển đô thị, nhờ đó, không gian đô thị được mở rộng, chất lượng kiến trúc, cảnh quan được nâng lên, bộ mặt đô thị ngày càng thay đổi, không gian tự nhiên được bảo vệ. Tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh đều có công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thu gom và xử lý chất thải rắn...

Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi, có địa hình bị chia cắt nên việc phát triển các đô thị của tỉnh còn hạn chế và khó khăn. Tỷ lệ đô thị hoá của Bắc Kạn chỉ khoảng 22,6%, thấp hơn so với mặt bằng chung của khu vực cũng như cả nước.

Để đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển đô thị toàn quốc và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh, gắn với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 30%; xây dựng thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh, từng bước hoàn thiện tiêu chí của đô thị loại II; 4 đô thị đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV và 6 đô thị loại V; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại…

Đến thời điểm này, có 4 đô thị đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 gồm thị trấn Yến Lạc (Na Rì), thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn), thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) và trung tâm xã Bộc Bố (Pác Nặm); có 3 đô thị đang tổ chức đồ án quy hoạch là thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn), thị trấn Chợ Rã (Ba Bể) và thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới). Thành phố Bắc Kạn đang lập nhiệm vụ quy hoạch. Riêng đô thị thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn chưa lập quy hoạch do mới thành lập thị trấn.

Bắc Kạn cũng đang khẩn trương hoàn thành các bước lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển đô thị, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển các đô thị tỉnh hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị, định hướng các khu vực phát triển đô thị mới trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị, hướng tới phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị theo Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị đã được định hướng trong Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các định hướng hệ thống đô thị quốc gia…/.

Thu Cúc