PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường TH&THCS Lam Sơn, huyện Na Rì
Ngày 3/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Lam Sơn, huyện Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Stt

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn  nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

UBND huyện Na Rì

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng hoàn thiện công trình

Ngân sách địa phương tỉnh điều hành, nguồn xổ số kiến thiết và ngân sách huyện

Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

60 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

210 ngày

 

Không đề xuất

2

Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

Tự thực hiện

60 ngày

Quý II/2024

 

210 ngày

 

Không đề xuất

3

Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

Chỉ định thầu rút gọn

45 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

45 ngày

 

Không đề xuất

4

UBND  huyện Na Rì

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

Ngân sách địa phương tỉnh điều hành, nguồn xổ số kiến thiết và ngân sách huyện

Chỉ định thầu rút gọn

45 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

210 ngày

 

Không đề xuất

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường TH&THCS Lam Sơn, huyện Na Rì.

UBND huyện Na Rì (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền