PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà bán trú dân nuôi cho học sinh Trường Tiểu học Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 10/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà bán trú dân nuôi cho học sinh Trường Tiểu học Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Vốn tài trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nguồn vốn ngân sách tỉnh

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

Quý I/2024

Trọn gói

120 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

Quý I/2024

Trọn gói

120 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSYC, đánh giá E-HSĐX gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

Quý I/2024

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

Quý I/2024

Trọn gói

30 ngày

5

Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý I/2024

Trọn gói

120 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tài trợ để đảm bảo sắp xếp nguồn vốn thực hiện dự án và chỉ được tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo khi nguồn vốn cho dự án được thu xếp, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với việc áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền