PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phương án quản lý rừng bền vững Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 8/1/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ký ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Phương án quản lý rừng bền vững Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

Số TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn xây dựng      Phương án quản lý rừng bền vững Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030

 

 

Nguồn sự nghiệp kinh tế của tỉnh

 

 

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý I năm 2024

Hợp đồng trọn gói

210 ngày

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền