PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
Ngày 31/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 36: Thi công xây dựng Trường THPT Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn

Ngân sách trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý II/2023

Trọn gói

 360 ngày

1.1

Chi phí xây dựng

1.2

Chi phí dự phòng

2

Gói thầu số 37: Thi công xây dựng Trường THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý II/2023

Trọn gói

 360 ngày

2.1

Chi phí xây dựng

2.1

Chi phí dự phòng

3

Gói thầu số 38: Thi công xây dựng Trường THPT Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý II/2023

Trọn gói

360 ngày

3.1

Chi phí xây dựng

3.2

Chi phí dự phòng

4

Gói thầu số 39: Thi công xây dựng Trường THPT Chợ Mới, huyện Chợ Mới

Ngân sách trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý II/2023

Trọn gói

360 ngày

4.1

Chi phí xây dựng

4.2

Chi phí dự phòng

5

Gói thầu số 40: Thi công xây dựng Trường THPT Yên Hân, huyện Chợ Mới

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý II/2023

Trọn gói

360 ngày

5.1

Chi phí xây dựng

5.2

Chi phí dự phòng

6

Gói thầu số 41: Thi công xây dựng Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý II/2023

Trọn gói

360 ngày

6.1

Chi phí xây dựng

6.2

Chi phí dự phòng

7

Gói thầu số 42: Giám sát thi công xây dựng các gói thầu số 36, số 37, số 38, số 39, số 40, số 41

Tự thực hiện

 

 

 

7.1

Chi phí giám sát thi công xây dựng

7.2

Chi phí dự phòng

8

Gói thầu số 43: Bảo hiểm công trình các gói thầu số 36, số 37, số 38, số 39, số 40, số 41

Ngân sách trung ương

Chỉ định thầu

Quý II/2023

Trọn gói

360 ngày

9

Gói thầu số 44: Giám sát thi công phần Phòng cháy chữa cháy các gói thầu số: 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 29.

Chỉ định thầu

Quý II/2023

Trọn gói

360 ngày

9.1

Chi phí giám sát thi công PCCC

 

 

 

 

 

9.2

Chi phí dự phòng

 

 

 

 

 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; về việc phân chia dự án thành các gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu, đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư; không để xảy ra thất thoát, láng phí, tiêu cực và đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.