PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước
Ngày 12/6/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km3+00 - Km4+00; Km5+800 - Km6+500; Km7+900 - Km9+900; Km11+600 - Km12+00; Km13+00 - Km14+100; Km14+200 - Km14+600; Km16+00 - Km16+300; Km16+800 - Km17+100; Km18+400 - Km19+00 ĐT.254B.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương (nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu)

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

50 ngày

Quý II/2024

Theo đơn giá cố định

120 ngày

Không áp dụng

 

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công công trình theo quy định

Tự thực hiện

25 ngày

Quý II/2024

 

120 ngày

Không áp dụng

 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu./.

Bế Hiền