PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ (đợt 1)
Ngày 2/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ (đợt 1).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 12: Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát (bước thiết kế BVTC) và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Bắc Kạn

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Trọn gói

10 ngày

3

Gói thầu số 14: Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Trọn gói

10 ngày

4

Gói thầu số 15: Giám sát công tác khảo sát (bước thiết kế BTVC)

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Trọn gói

10 ngày

UBND thành phố Bắc Kạn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền