PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ đôn đốc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Văn phòng UBND tỉnh chú trọng thực hiện công tác lưu trữ

Trong đó tổ chức triển khai, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan cho công chức, viên chức.

Phân công, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có trình độ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công tác. Thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hộ lao động và các chế độ khác cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện; ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo công tác văn thư thực hiện đúng quy định tại cơ quan, tổ chức và đơn vị trực thuộc với các nội dung như soạn thảo, ban hành văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý văn bản đi, đến; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ tài liệu giấy và hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan, đơn vị, địa phương như thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, số hóa tài liệu lưu trữ; thống kê, bảo vệ, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ theo đúng quy định; chuẩn bị và thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn) theo quy định; tổ chức thực hiện hủy tài liệu hết giá trị của cơ quan, tổ chức (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; xử lý tài liệu giấy còn tồn đọng, tích đống, thực hiện nghiêm việc lập và giao nộp hồ sơ tránh việc tái tồn đọng tài liệu sau khi đã thực hiện chỉnh lý tài liệu.

Quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện công tác văn thư, lưu trữ…/.

BH