PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2024
Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 103/TB-SKHCN ngày 13/12/2023; theo đó, thời hạn nhận hồ sơ là 17h00 ngày 20/2/2024. Tuy nhiên, đến thời hạn trên còn 2 nhiệm vụ theo danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 không có tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ đối với 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến 14h00 ngày 8/3/2024.

Nội dung, phương thức tham gia tuyển chọn thực hiện theo Thông báo số 103/TB-SKHCN ngày 13/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

DT