PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo tình hình thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 10 tháng năm 2023
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai 10 tháng đầu năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

STT

Tình hình thu (đồng)

Tình hình chi (đồng)

Số dư tại Quỹ (đồng)

Ghi chú

Thu từ các đơn vị nộp Quỹ

Thu từ lãi tiền gửi

Chi cho hoạt động PCTT

Các loại phí

Tính đến 31/12/2022

 

12.395.927.657

Tháng 1

 

8.530.500

1.700.000.000

1.122.000

10.703.336.157

 

Tháng 2

 

8.210.800

 

16.500

10.711.530.457

 

Tháng 3

 

7.248.600

 

16.500

10.718.762.557

 

Tháng 4

 

4.581.200

 

 

10.723.343.757

 

Tháng 5

 

4.847.500

 

33.000

10.728.158.257

 

Tháng 6

4.271.000

 

 

293.000

10.732.135.457

 

Tháng 7

77.541.979

8.981.800

 

33.000

10.818.626.236

 

Tháng 8

20.975.320

4.067.200

 

16.500

10.843.652.256

 

Tháng 9

61.050.602

2.397.100

3.562.000.000

 

7.345.099.958

 

Tháng 10

113.545.091

1.892.700

 

 

7.460.537.749

 

Tổng

277.383.992

50.757.400

5.262.000.000

1.531.300

7.460.537.749

Tính đến 31/10/2023


Xem chi tiết Thông báo./.

BH