PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, thâm canh, cải tạo gắn với cơ sở chế biến sản phẩm chè Shan tuyết tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Chợ Mới
Chủ nhiệm đề tài/dự án Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chuyển giao công nghệ
Thời gian bắt đầu Năm 2022
Thời gian kết thúc Năm 2024
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025 có mục tiêu tiếp nhận và xây dựng thành công các quy trình công nghệ trồng mới và chăm sóc chè Shan, thâm canh cải tạo nguyên liệu chè Shan, chế biến chè xanh và hồng trà từ nguyên liệu chè Shan; xây dựng 20 ha trồng mới theo quy mô phân tán, chăm sóc giống chè Shan tuyết theo TCVN11041-6:2018, mô hình tuổi 3 đạt năng suất 7,0 - 8,0 tạ/ha, tỷ lệ sống trên 90%. Dự án cũng hướng đến mục tiêu xây dựng 30 ha thâm canh trên diện tích chè Shan hiện có, năng suất tăng 15 đến 20% so với trước; xây dựng mô hình chế biến chè xanh, hồng trà từ nguyên liệu 30 ha chè thâm canh; đào tạo được 10 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 200 người nông dân...
Tóm tắt
Xếp loại
Tệp tin đính kèm