PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông tin tình hình thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 3/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (cơ quan quản lý Quỹ) tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 3/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể tình hình thu, chi Quỹ như sau:

STT

Tình hình thu (đồng)

Tình hình chi (đồng)

Số dư tại Quỹ (đồng)

Ghi chú

Thu từ các đơn vị nộp Quỹ

Thu từ lãi tiền gửi

Tính đến 31/12/2023

5.671.181.589

 

Tháng 1

120.996.561

1.449.700

369.000.000

5.424.627.850

 

Tháng 2

20.153.504

1.293.200

-

5.446.074.554

 

Tháng 3

-

1.387.600

-

5.447.462.154

 

Tổng

141.150.065

4.130.500

369.000.000

5.447.462.154

Số dư đến 31/03/2024

Xem chi tiết./.

BH