PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và các chính sách cụ thể của địa phương đối với hoạt động của TTHTCĐ. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội trong tỉnh mở các lớp học chuyên đề, các lớp tập huấn thuộc chương trình, dự án có liên quan; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý TTHTCĐ cho đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hoạt động giáo dục của TTHTCĐ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp và cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh để duy trì hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững các TTHTCĐ. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học các cấp nội dung quản lý, tổ chức hoạt động của TTHTCĐ; chỉ đạo cán bộ khuyến học cấp xã tham gia quản lý TTHTCĐ. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với các cơ sở giáo dục, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội vận động người dân tham gia học tập tại các TTHTCĐ. 

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp có liên quan phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh. Xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập và phát triển các TTHTCĐ. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ; sưu tầm, biên soạn học liệu phục vụ việc dạy và học tại các TTHTCĐ,...

UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa tới TTHTCĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội về sự cần thiết phải phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ. Hướng dẫn, quản lý, chỉ đạo Ban Quản lý các TTHTCĐ đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo đánh giá hoạt động của TTHTCĐ hằng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo một cách khách quan, thực chất. Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý TTHTCĐ. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn khi xây dựng kế hoạch mở lớp nhất thiết phải phối hợp với TTHTCĐ như chương trình xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm…, tạo điều kiện để mọi người tự học, học mọi lúc, mọi nơi với nhiều hình thức. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo bám sát các quy định, văn bản chỉ đạo làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động cho các TTHTCĐ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các TTHTCĐ./.

Triệu Thanh