PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/03/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể đẩy mạnh phân cấp cho xã làm chủ đầu tư trong thực hiện Chương trình 135
Giai đoạn 2016-2020, huyện Ba Bể có 06/15 xã đặc biệt khó khăn, 09 xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giai đoạn 2016-2020, huyện Ba Bể có 06/15 xã đặc biệt khó khăn, 09 xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

Xác định việc tăng cường phân cấp cho xã làm chủ đầu tư nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền cấp xã là mục tiêu, nguyên tắc quan trọng của Chương trình 135, đồng thời là cam kết của Chính phủ đối với nhà tài trợ, trong giai đoạn 2016-2020, huyện Ba Bể đã đẩy mạnh việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình dự án, đảm bảo 100% số xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (trừ các công trình đầu tư có tính chất liên hoàn, sử dụng trên phạm vi liên xã, công trình yêu cầu kỹ thuật cao giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện thực hiện); các dự án duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Để cấp xã đủ năng lực thực hiện vai trò làm chủ đầu tư, huyện Ba Bể đã đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở. UBND huyện giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp các phòng, ban liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn trong công tác lập kế hoạch dự toán và công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư trước khi phê duyệt; đồng thời thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cán bộ cơ sở huyện Ba Bể tham gia các lớp tập huấn về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 -2020

Việc đầu tư các công trình, dự án đều được các xã bàn bạc thống nhất, công khai dân chủ thông qua HĐND xã, phù hợp với quy hoạch được duyệt, trong quá trình triển khai đều có sự tham gia giám sát đóng góp ý kiến của nhân dân, đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ năm 2016-2019, các xã của huyện Ba Bể đã làm chủ đầu tư 27/54 công trình cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi) với tổng kinh phí 14.248,31 triệu đồng; 73/73 công trình duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư với kinh phí 1.808 triệu đồng; thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 43.631,28 triệu đồng (ngân sách trung ương 8.660 triệu đồng). Kết quả giải ngân dự án cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng đạt tỷ lệ 85%; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo đạt tỷ lệ 95%.

Việc giao quyền làm chủ đầu tư cho cấp xã đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực điều hành và quản lý của cán bộ xã, tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá của UBND huyện thì đội ngũ cán bộ cơ sở nhìn chung còn thiếu về số lượng, năng lực tổ chức và chỉ đạo thực hiện còn nhiều hạn chế nên rất khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện các mô hình, dự án, đặc biệt là các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; công tác báo cáo thường không kịp thời và phản ánh, đánh giá đầy đủ đối với từng mô hình, dự án.

Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Ba Bể xác định tăng cường hướng dẫn, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho cán bộ xã, tham gia đóng góp ý kiến nhưng không làm thay, làm hộ; đồng thời tiếp tục cử cán bộ xã đi tập huấn, đào tạo về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính công, lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, nghiệp vụ về đấu thầu, chủ đầu tư…

Bích Huệ