PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông dẫn đầu trong cải cách hành chính khối huyện, thành phố
Năm 2021, huyện Bạch Thông là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thành phố của tỉnh. Sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng các giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực là “chìa khoá” giúp cho Bạch Thông thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được triển khai quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông được thực hiện đã phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ tồn đọng; tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận lợi. Bên cạnh đó đã tác động đến tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm, thư điện tử cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Dương Phong

Song song với đó, Bạch Thông đã duy trì tốt hoạt động của bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn. Đến nay, 12/14 xã, thị trấn được đầu tư xây dựng bộ phận một cửa khang trang. Dự kiến trong năm nay, bộ phận một cửa của hai đơn vị còn lại là xã Vũ Muộn và thị trấn Phủ Thông cũng được đầu tư, đồng thời huyện sẽ kết nối hình ảnh của 14 bộ phận một cửa tuyến xã với bộ phận một cửa của huyện để theo dõi, kiểm tra thái độ, trách nhiệm, tiến độ làm việc của cơ sở.

Hiện đại hóa hành chính công cũng là điểm sáng của huyện Bạch Thông. Hiện nay, 100% các phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đã kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng; 100% các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đã có mạng LAN, có kết nối Internet băng thông rộng, có tường lửa bảo vệ mạng LAN (tường lửa mềm). Tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 95%. 100% chứng thư số chuyên dùng đã được cấp cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các tổ chức đoàn thể huyện, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn, bảo đảm thuận tiện trong việc ký, ban hành văn bản điện tử; thực hiện sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các giao dịch với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước...

Năm 2022, huyện Bạch Thông tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tổ chức kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, trong đó đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “công dân điện tử”…

Với những giải pháp nêu trên, huyện Bạch Thông phấn đấu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang