PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông giảm 2,19% hộ nghèo năm 2020
Qua báo cáo rà soát năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bạch Thông còn 15,4%, giảm 2,19%; hộ cận nghèo còn 9,2%, giảm 0,9% so với năm 2019.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn huyện hiện còn 1.035 hộ nghèo, giảm 451 hộ so với năm 2019, trong đó, hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 1.243 hộ, hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là 62 hộ. Số hộ cận nghèo còn 792 hộ, giảm 92 hộ so với năm 2019. Một số xã như Vũ Muộn, Cao Sơn, Lục Bình có tỷ lệ giảm nghèo sâu so với bình quân chung của huyện, giảm từ 5,45% đến 6,58%.

Người dân xã Quân Hà được hỗ trợ vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi gà

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ và chính quyền huyện đã chủ động xây dựng giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo theo địa chỉ; thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo chung, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách. Triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi từ các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; phối hợp tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện về nguồn vay vốn tín dụng ưu đãi cho người dân phát triển sản xuất.

Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện 02 dự án hỗ trợ sản xuất từ nguồn kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2020 tại xã Vũ Muộn, Vi Hương, với kinh phí hỗ trợ 506 triệu đồng; triển khai dự án hỗ trợ sản xuất từ nguồn kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo đối với xã ngoài 135 tại xã Quân Hà, kinh phí hỗ trợ 163 triệu đồng. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả mô hình cánh đồng cho thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm, tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, đặc biệt là người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Để hoàn thành mục tiêu giảm từ 2 - 2,5% hộ nghèo mỗi năm theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong thời gian tới, Bạch Thông tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với các chương trình dự án khác trên địa bàn huyện để hộ nghèo có điều kiện tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại cơ sở, tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn; triển khai nhiều mô hình khuyến nông - khuyến lâm và dạy nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.

Thu Trang