PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến
Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, TTHC chỉ tiếp nhận trực tuyến; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý được cung cấp trực tuyến toàn trình, TTHC chỉ tiếp nhận trực tuyến gồm 48 TTHC, trong đó lĩnh vực quy hoạch xây dựng 13 TTHC, lĩnh vực quản lý lao động 12 TTHC, lĩnh vực quản lý môi trường 1 TTHC, lĩnh vực quản lý đầu tư 22 TTHC;  không có TTHC giải quyết trực tuyến một phần.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn cũng đã hướng dẫn cụ thể việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn./.

Hương Dịu