PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
Ngày 07/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3431/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và các trường học thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong trường học; tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các trường tư thục, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài…

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường…

Đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên; hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh sinh viên; triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Về công tác học sinh, sinh viên, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; các Quyết định, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường…

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh.

Xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục; các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường...

Các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đào tạo, thực hành và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm truyền thụ tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh; xây dựng Kế hoạch thực hiện, có sự tham gia của sở ban, ngành tại địa phương và chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động công tác xã hội trong trường học; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ…/.

Hồng Nhung