PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bổ sung Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh trong Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025
Ngày 6/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định dố 1876/QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, bổ sung Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, diện tích dự kiến 50,0 ha; vị trí quy hoạch tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Giai đoạn quy hoạch 2021 - 2025.

Sở Công Thương được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Chợ Mới thực hiện công tác quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Thanh Thịnh theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/2/2014 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.