PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 10. Theo dó, công tác chuẩn bị đang được các địa phương và ngành chuyên môn tích cực triển khai.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngân Sơn là địa phương đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV và cũng là địa phương được chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh. Để chuẩn bị cho Đại hội, huyện Ngân Sơn đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ, xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo điển hình, đồng thời cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu các DTTS huyện năm 2024, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong đồng bào các dân tộc.

Vinh dự là một trong 7 đại biểu của xã Bằng Vân về dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện, anh Bàn Văn Sơn là trưởng thôn và người có uy tín của đồng bào Dao ở Lũng Sao chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự và tự hào khi được chọn về dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện năm 2024. Đây sẽ là động lực để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương”.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Ngân Sơn được
trưng bày tại Đại hội

Tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ngân Sơn lần thứ IV có 120 đại biểu chính thức. Nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội, huyện Ngân Sơn thực hiện theo Hướng dẫn số 821/HD-BCĐ ngày 30/11/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh; theo đó bảo đảm cơ cấu đại biểu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực; công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở. Đại biểu được chọn là người DTTS có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng; có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc…

Không chỉ riêng Ngân Sơn, hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đại hội. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện sẽ là cơ sở tiến tới đại hội cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm nay. Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động và tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các DTTS trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 được tổ chức ở 2 cấp: Cấp huyện/thành phố (gọi chung là cấp huyện) và cấp tỉnh. Theo đó, Đại hội cấp huyện bắt đầu từ tháng 5/2024, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024; đại hội cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 10/2024.

Để bảo đảm thành công cho đại hội, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các sở, ngành, địa phương có liên quan. Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch tổ chức. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ tổ chức đại hội cấp huyện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo ban chỉ đạo, ban tổ chức về kết quả đại hội cấp huyện, cấp tỉnh. Các sở, ban, ngành là thành viên ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện và chủ động lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị để triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện…

Trưởng Ban Dân tộc Triệu Thị Thu Phương cho biết, yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV (riêng thành phố Bắc Kạn là lần thứ III) cả cấp tỉnh, cấp huyện là trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi tự hào trong các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh nhằm góp phần tạo sự thành công cho Đại hội lần này./.

Thu Trang