PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đường bộ; an toàn bức xạ và hạt nhân; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; y dược cổ truyền
Ngày 10/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, tại Quyết định số 995/QĐ-UBND, công bố 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền giải quyết thuộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải trong lĩnh vực đường bộ.

Tại Quyết định số 996/QĐ-UBNDcông bố 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân được sửa đổi về thẩm quyền giải quyết thuộc thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 998/QĐ-UBNDcông bố 1 thủ tục hành chính ban hành mới và 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Quyết định số 999/QĐ-UBND, công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực y dược cổ truyền./.

Đồng Vân